2nd International Conference on Oriental Studies , Iranian Studies and Commemoration of BIDEL DEHLAVI

Please choose one of the options


بلند است از فلک معوای بیدل....
1/8/2017 12:31:55 PM

مصاحبه با دکتر نورعلی نورزاد مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه دولتی خجند تاجیکستان

 . برحق، یکی از پیشگامان زبان فارسی در سرزمین هند ، که به تعبیر اهل تذکره‌ در قلمرو شعر خود واقعاً“اختراعاتی در زبان فارسی”کرده، همین ابولمعانی بیدل دهلوی بوده است.  نکته دیگر قابل توجّه به پیوند بیدل با زبان فارسی ارتباط دارد. بی‌شک باید اعتراف نمود، که پیوند زبان فارسی با بیدل اصلاً پیوند خونیست و این زبان هرگز برای او بیگانه نبوده و همین ارتباطش باعث آمده، که بهترین اختراعات را در این زبان ایجاد نموده،  در مقام شایسته یکی از سرآمدان ادبیات فارسی‌زبان در این قلمرو گردد. با اطمینان بر آفرینش همین گونه یک زبان هنری شعر از سوی خود است، که بیدل فرموده:

                        آن چه کلکم می‌‌نگارد، محض حرف سنگ نیست،

                        هوش می‌باید، که دریابد زبان بیدلی. 


Read more ...

Conference Secretariat